Familiezaken

Als het gaat om familiezaken komen er vaak emoties om de hoek kijken. Dan is het fijn een partner te hebben die praktisch en zakelijk meedenkt zonder uw belangen uit het oog te verliezen. Het is belangrijk dat afspraken goed zijn vastgelegd.

 

Trouwen

U gaat trouwen, gefeliciteerd! Een bijzondere verbintenis tussen u en uw partner. Bij het geven van het ja-woord zegt u ook 'ja' tegen een aantal afspraken. Maar welke? Wij denken met u mee, zonder de roze wolk.

Trouwen op huwelijkse voorwaarden

Het systeem van volledige gemeenschap van goederen zoals we dat kenden tot 1 januari 2018 is veranderd met ingang van die datum. Als u niets vooraf regelt bij de notaris, vallen alle huwelijken die gesloten worden na 1 januari 2018 onder de nieuwe wet. Weet u wat die nieuwe wetgeving inhoudt? We vertellen u er graag meer over, zodat u voor uw situatie de keuze kunt maken om van dat systeem af te wijken.

Elke afwijking van de wet, hoe klein ook, moet worden vastgelegd in een notariële akte en heet dan huwelijkse voorwaarden.

Wij helpen u o.a. bij de volgende vraagstukken:

 • Dit wordt mijn tweede huwelijk, waar moet ik aan denken?
 • Ik heb een onderneming: hoe bescherm ik die bij echtscheiding?
 • Hoe bescherm ik mezelf tegen schulden die door mijn partner worden gemaakt?
 • Welke wederzijdse onderhoudsplicht hebben beide partners?
 • Wordt het huidige en/of toekomstige inkomen en vermogen gedeeld?
 • Wordt het verlies in verdiensten wegens zorg voor kinderen gecompenseerd?
 • Wat moet er geregeld worden voor de overblijvende partner in geval van overlijden?
 • Hoe houd ik rekening met omstandigheden die kunnen veranderen?

Huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk

Tijdens het huwelijk kan er alsnog gekozen worden huwelijksvoorwaarden op te stellen, als daartoe noodzaak bestaat bijvoorbeeld bij het starten van een onderneming door een echtgenoot.

Ik wil meer informatie

 

Partnerschap registreren

U en uw partner denken serieus na over een toekomst samen. Het is dan verstandig zaken officieel te regelen. Maar wat is het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en trouwen?

Verschil huwelijk en partnerschapsregistratie

Bij een geregistreerd partnerschap ontstaan dezelfde rechten en plichten als bij een huwelijk, zoals de verplichting om in elkaars levensonderhoud te voorzien. Ook worden de partners elkaars erfgenaam en mogen ze elkaars achternaam gebruiken.

De verschillen tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn minimaal:

 • Een geregistreerd partnerschap wordt niet in alle landen erkend
 • Scheiden kan buiten de rechter om (als u het samen eens bent en geen minderjarige kinderen heeft)
 • Een scheiding van tafel en bed is niet mogelijk =
 • Een geregistreerd partnerschap kan nog worden omgezet in een huwelijk

Wij helpen u bij het opmaken van partnerschapsvoorwaarden, net zoals bij huwelijkse voorwaarden, zodat u ervan verzekerd bent dat alles goed is afgedekt.

Ik wil meer informatie

 

Samenlevingscontract

U gaat samenwonen, maar bent (nog) niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan is het fijn elkaar zorg en zekerheid te bieden tijdens het samenwonen, maar ook bij beëindiging ervan of overlijden.

Wat regelt u in een samenlevingsovereenkomst:

 • Vastleggen van wie welke goederen zijn
 • Elkaar aanwijzen voor het nabestaanden pensioen bij overlijden
 • Vastleggen of jullie aanspraken op elkaar hebben bij einde relatie, bijvoorbeeld omdat één van beiden meer geld in de gemeenschappelijke woning heeft geïnvesteerd
 • Vastleggen van de afspraken omtrent het betalen van de kosten van de huishouding
 • Premies overlijdensrisicoverzekeringen vastleggen als privé-schulden begunstigde (i.v.m. besparing erfbelasting)
 • Vastleggen dat uw gemeenschappelijke bezittingen bij overlijden zonder erfbelasting bij langstlevende terechtkomen

Voordelen samenlevingsovereenkomst:

 • Kinderen kunnen een testament t.b.v. langstlevende partner niet meer aantasten
 • U heeft recht op partnerpensioen (zonder aanwijzing in een samenlevingscontract heeft u dat meestal niet)
 • Na zes maanden wordt het 'partnertarief' en de 'partnervrijstelling' van toepassing voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting
 • Bij beëindiging van samenwoning komt niet één van beiden op straat te staan

Ik wil meer informatie

 

Scheiden

Wij begrijpen heel goed dat u bij een scheiding of verbreking van samenwoning veel aan uw hoofd heeft. Het is belangrijk om zaken goed af te ronden, juist als de echtscheiding al is uitgesproken. Wij kunnen u daarbij ontzorgen.

Akte van verdeling

In een akte van verdeling wordt vastgelegd dat de gezamenlijke woning op naam wordt gesteld van de persoon die in de woning blijft wonen en of diegene de hypotheek overneemt. 

Welke documenten moet u hiervoor aanleveren:

 • Echtscheidingsconvenant
 • Echtscheidingsvonnis
 • Bewijs van inschrijving van echtscheiding in Burgerlijke Stand
 • Eigendomsbewijs van de woning
 • Hypotheekakte
 • Geldig legitimatiebewijs
 • Akte ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid (indien nodig)

Ook helpen wij bij het opstellen van een nieuw testament als u uw ex-partner niet meer als erfgenaam wilt.

Ik wil meer informatie

 

Voogdij

De keuze voor een nieuwe voogd van uw kind(eren) is niet niks. Het kan daarom een veilig gevoel geven dit goed geregeld te hebben. Dit kan door een voogd te benoemen in testament. Wij zijn uw betrokken partner.

Wat u moet regelen voor de voogdij:

 • Spreek vooraf met degene(n) die u tot voogd wilt benoemen, uit fatsoen. Juridisch gezien is dit niet nodig. De voogd kan een broer of zus zijn, maar mag ook van buiten uw familiekring komen.
 • Bepaal of u naast de rol van voogd ook een bewindvoerder wenst aan te wijzen. Voogdij eindigt namelijk al bij 18 jaar en bij een bewind bepaalt u in het testament tot welke leeftijd u dit door laat lopen.
 • Zorg ervoor dat dit bewind staat in uw testament. De bewindvoerder mag dezelfde persoon zijn als de voogd, maar dat hoeft niet.

Let op: De benoeming van voogd gebeurt in principe door de rechter, op advies van de Raad voor de kinderbescherming, tenzij ouders tijdens leven een voogd benoemen. Dan komt de kinderbescherming er niet meer aan te pas en kan de rechter het eenvoudig afhameren.

Ik wil meer informatie

 

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle acties en ander nieuws?